Головна - Публiчна оферта

Публiчна оферта

ПРЕАМБУЛА  

Перед переглядом веб-сайту https://naomi.clinic/ (надалі – «Веб-сайт») та замовленням послуг через Веб-сайт – ознайомтеся з цією Публічною офертою (надалі – «Публічна оферта», «Договір»).  

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Ричкова Анастасія Валентинівна (здійснює господарську діяльність з медичної практики на підставі Наказу МОЗ України № 383 від 01 березня 2018 року), в особі директора Ричкової Анастасії Валентинівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – «Виконавець»), з однієї сторони та фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг (надалі іменується «Замовник», «Пацієнт») з іншої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про нижче наведене. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором. 
 2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги в разі їх наявності. 
 3. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, і несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.   

Сторони погодили, що нижченаведені терміни, поняття та визначення в цьому договорі мають такі значення: 

 1. Виконавець – ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Ричкова Анастасія Валентинівна (за текстом – Медичний Центр «NAOMI»), що надає платні медичні послуги на підставі отриманої Ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики, рішення про видачу Ліцензії № 383 від 01 березня 2018 року, косметику та консультаційні послуги.  
 2. Замовник/Пацієнт – фізична особа, яка володіє цивільною дієздатністю, достатньою для вчинення правочину за цим Договором, звернулася до Виконавця для отримання медичних послуг та/або розмістила на сайті Виконавця https://naomi.clinic/  Замовлення щодо Послуг, які мають бути надані безпосередньо Замовнику або іншим особам, в інтересах яких діє Замовник, та акцептувала даний договір. 
 3. Послуга – медична послуга, що надається Виконавцем відповідно до статутних цілей його діяльності згідно обраної Замовником Переліку медичних послуг та умов укладеного Договору з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта. Місцем безпосереднього надання Послуги є відділення, структурний підрозділ Виконавця, в якому може бути надана послуга. 
 4. Акцепт – повне, беззастережне та безумовне прийняття умов даного Договору Замовником. Даний Договір вважається укладеним у момент вчинення підтверджуючих дій. 
 5. Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про добровільну згоду Замовника неухильно дотримуватись положень даного Договору. Такими діями можуть вважатися: реєстрація Пацієнта на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, замовлення медичних послуг за номерами телефонів, вказаними на сайті Виконавця, початок фактичного отримання медичних послуг, оплата медичних послуг, інші дії встановлені законом. 
 6. Прейскурант цін – затверджений перелік і вартість медичних послуг ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Ричкова Анастасія Валентинівна, що діє на дату надання таких послуг. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. Виконавець зобов’язується за Замовленням Замовника надати останньому або іншій особі, в інтересах якої укладено цей Договір, медичні послуги з переліку медичних послуг Виконавця, зазначених на Сайті, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором. 
 2. Перелік та вартість Послуг визначається у відповідності до Прейскуранту, що розміщений за посиланням: https://naomi.clinic/ та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця (надання Послуг). 
 3. Послуги надаються Виконавцем у строк та в порядку, що визначені цим Договором, іншими внутрішніми стандартами, інструкціями та положеннями Виконавця, нормативно-правовими актами України. 
 4. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. № 2801–XII, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297–VI, Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. № 435-IV, іншими чинними нормативно-правовими актами, що поширюють свою дію на діяльність медичних закладів. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов’язаний: 

 1. Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання йому платних медичних послуг. 
 2. Своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього публічного договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України. 
 3. Відповідно до вимог чинного законодавства України, зберігати таємницю про стан здоров’я Замовника, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про інші відомості, одержані Виконавцем при наданні ним медичних послуг Замовнику, крім передбачених законодавчими актами випадків. 

Виконавець має право: 

 1. Призупинити надання послуг за Договором в односторонньому порядку при порушенні Замовником зобов’язань, прийнятих відповідно до Договору (публічний договір). 
 2. Відмовити в наданні медичних послуг Замовнику: 
 3. Коли надання таких послуг не передбачено заявленим Виконавцем медичним спеціальностям, згідно відомостей які подавались ним в Міністерство охорони здоров’я України; 
 4. При відсутності у Виконавця необхідних фахівців, устаткування, інвентарю, або технічних можливостей для надання необхідних медичних послуг; 
 5. При виявленні у Замовника захворювання, лікування якого можливо лише в спеціалізованих закладах охорони здоров’я; 
 6. Якщо надання медичних послуг, на думку фахівця Виконавця, пов’язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров’ю або загрожує життю Замовника; 
 7. Якщо надання таких послуг з великим ступенем ймовірності може спричинити погіршення стану здоров’я Замовника. 

Замовник зобов’язаний: 

 1. До надання медичних послуг повідомити Виконавцю всі відомості про перенесені та наявні захворюваннях, відомих йому протипоказання до застосування будь-яких ліків або процедур, можливих алергічних реакціях, індивідуальні особливості організму. 
 2. Виконувати всі медичні приписи, призначення, рекомендації фахівців Виконавця, що надають медичні послуги за цим Договором. 
 3. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які встановлені цим публічним договором. 

Замовник має право: 

 1. На отримання повної інформації про Виконавця, про обсяг та зміст надаваних Виконавцем послуг. 
 2. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Замовлення Послуг: 

Замовник може оформити замовлення Послуг самостійно, шляхом заповнення форми «Запис на прийом» на Веб-сайті або іншими телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, телефоном сайті тощо). 

При оформлені замовлення Замовник має обов’язково зазначати: 

 • Повне Прізвище, Ім’я та по батькові особі, якій буде надано Послугу;
 • Актуальні контактний телефон та електронну адресу;
 • Послугу, яку бажає замовити.

Після оформлення замовлення, представники Медичного центру «NAOMI», здійснюють зворотній зв’язок із Замовником для вирішення питань пов’язаних із замовленням (дати та часу візиту, уточнення переліку Послуг, формування рахунку тощо). 

Дата та час надання Послуги вважається зарезервованою за відповідним Замовником виключно після офіційного підтвердження від Медичного центру «NAOMI» та його отримання Замовником. 

Порядок надання Послуг: 

Перед наданням Послуг, на рецепції Медичного центру «NAOMI» Замовнику надають на ознайомлення та підписання наступні документи: 

 • договір про надання медичних послуг;
 • згоду на обробку персональних даних;
 • інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (Форма № 003-6/о, затвердженої Наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110).
 1. Замовник зобов’язаний пред’явити: оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) або водійське посвідчення, або інший документ передбачений чинним законодавством України); свідоцтво про народження (для неповнолітніх осіб, які не досягли чотирнадцятирічного віку) тощо. 
 2. Медичний центр «NAOMI» залишає за собою право відмовити у обслуговуванні Замовника у разі його перебування у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння. 
 3. У разі відмови Замовника від підписання будь-якого з перелічених документів у п. 4.2.1. – Медичний центр «NAOMI» залишає за собою право відмовити у наданні Послуг Замовнику, крім випадків передбачених чинним законодавством України (у разі ситуацій, які загрожують життю та здоров’ю особи). 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

 1. Ціни на Послуги вказані у в національній валюті України – гривні, з урахуванням ПДВ. 
 2. Оплата Послуг Медичного Центру здійснюється виключно у національній валюті України, готівковим або безготівковим платежем безпосередньо в Медичному центрі «NAOMI» або безготівковим платежем через мережу Інтернет (платіжні системи) у наступному порядку: 
 3. Після фактичного надання Послуг представники Медичного центру «NAOMI» надають Пацієнту рахунок для сплати вартості наданих Послуг у касі Медичного центру «NAOMI», шляхом внесення готівкових коштів або безготівково платежу через термінал. Після проведення розрахунку Пацієнту надається фіскальний чек; 
 4. Через Веб-сайт шляхом вибору опції «Онлайн оплата послуг» на підставі отриманого рахунку, що вважається передплатою. Оплата проводиться з використанням платіжної системи LiqPay. В призначені платежу необхідно зазначити реквізити рахунку (номер та дата). Звертаємо увагу, здійснюючи платіж через систему LiqPay Ви погоджуєтесь із Угодою користувача даної платіжної системи. Питання пов’язані із Вашими персональними даними наданими адміністрації (власнику тощо) платіжної системи LiqPay, при оплаті, врегульовуються між Вами та адміністрацією (власником тощо) платіжної системи LiqPay самостійно. 

5.3 У разі, якщо Замовник відмовляється від оплаченої (повністю або частково) Послуги, Медичний Центр «NAOMI» повертає йому суму сплачених коштів виключно на підставі отриманої від Замовника письмового оригіналу заяви у довільній формі засвідченої власним підписом на ім’я ФОП Ричкової А.В.  яка обов’язково має містити:   

 • Повне Прізвище, Ім’я та по батькові Замовника; 
 • Контактний телефон;
 • Поштова адреса;
 • Перелік Послуг від яких відмовляється Замовник та їх вартість (у разі відмови від будь-якої конкретної Послуги із всього переліку замовлених та сплачених одним платежем Послуг);
 • Спосіб повернення коштів (готівкою або безготівковим переказом із обов’язковим зазначенням банківських реквізитів для зарахування коштів);
 • Дата та підпис.

Крім того, Замовник зобов’язаний надати засвідчені, в установленому чинним законодавством України порядку, копії паспорта громадянина України (у формі книжечки або ID-карти (із наданням додатку до нього) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). 

Дана заява може бути складена у Медичному Центрі, надіслана поштою або кур’єрською службою на адресу: місто Дніпро, вулися Сонячна Набережна, 6  («МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «НАОМІ»). 

ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Виконавець гарантує якісне медичне обслуговування Замовника та збереження медичної інформації про Замовника, що стала відомою медичному працівнику Виконавця (працівнику Виконавця) у зв’язку з виконанням даного Договору. 
 2. Замовник гарантує достовірність інформації про себе (як персональних даних, так і медичної інформації), дотримання медичних приписів, рекомендацій, режимів, планів лікування та графіків відвідувань. 
 3. Усі правовідносини, що виникають із умов даного Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються даним Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 
 4. Виконавець не несе відповідальності за даним Договором у разі недотримання та/або належного виконання та/або відмови від виконання Замовника медичних приписів та рекомендацій медичних працівників Виконавця, у тому числі порушення Замовником встановленого для нього плану лікування та графіків відвідувань. 
 5. Невиконання або неналежне виконання умов цього Договору виключає юридичну відповідальність, якщо вони є наслідком обставин, що знаходяться поза сферою контролю Сторін даного Договору та стали наслідком непереборної сили або інших форс-мажорних обставин (стихійні лиха, епідемії, пандемії, карантинні заходи, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень і т. п.), що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором.  
 6. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили, зобов’язана письмово повідомити другу сторону не пізніше 48 годин. Офіційним підтвердженням факту виникнення обставин форс-мажору є документ, виданий Торгово-промисловою Палатою України або іншим уповноваженим (компетентним) органом. Зазначене положення не поширюється на загальновідомі факти (опубліковані в ЗМІ). 
 7. Сторони усвідомлені, що на момент укладення даного Договору на усій території України діють форс-мажорні обставини, а саме військова агресія Російської Федерації проти України, внаслідок чого, на усій території України з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан, що у свою чергу засвідчено листом Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, а тому, підставою для звільнення Сторін від відповідальності за неналежне виконання умов Договору, може служити лише суттєве загострення військової ситуації, зокрема ведення активних бойових дій та/або окупація міста Дніпро, яке в свою чергу унеможливлює виконання Сторонами умов цього Договору на вказаній території. 

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. 
 2. Досудове врегулювання розбіжностей є обов’язковим та передбачає пред’явлення однією із Сторін претензії, яка розглядається іншою Стороною протягом тридцяти днів. 
 3. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, Сторони, після реалізації передбаченої законодавством процедури досудового врегулювання розбіжностей, передають їх на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України. 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

 1. Публічна оферта на укладення даного Договору діє з моменту його розміщення на сайті Виконавця та/або на паперових носіях, розміщених в доступних місцях, в приміщеннях закладу охорони здоров’я Виконавця, і є чинною протягом строку розміщення. 
 2. Всі строки надання медичних послуг є індивідуальними для кожного Пацієнта, протягом виконання плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин. 
 3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору. Такі зміни є чинними з моменту їх опублікування на сайті Виконавця та/або на паперових носіях розміщених в доступних місцях, в приміщеннях закладу охорони здоров’я Виконавця і є обов’язковими для Замовників у редакції, що діяла на момент їхнього приєднання до Договору та/або укладення відповідного додатку до Договору. 
 4. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України. 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Даний Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін, у разі здійснення підтверджуючих дій Замовником не є підставою вважати цей Договір не укладеним. 
 2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилатися на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій. 
 3. Виконавець не несе матеріальної та іншої відповідальності за навмисний або ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця. 
 4. Територія надання послуг за цим Договором визначається зокрема, але не виключно, в Анкеті Пацієнта. 
 5. Замовник, звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця, погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі та погоджується отримувати повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти, що були зазначені на сайті Виконавця та/або безпосередньо в Анкеті Пацієнта. 
 6. Неповнолітні чи недієздатні Пацієнти приймаються лише у присутності їх Представників. Представники надають згоду на надання медичних послуг фізичним особам (Пацієнтам), в інтересах яких вони діють та зобов’язуються дотримуватись умов даного Договору. 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ Ричкова Анастасія Валентинівна 

ІПН 2952802005    

Юр. адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, м-н Южний, буд.41, кв.12 

IBAN 

UA463354960000026005051826960 

РНОКПП/ЄДРПОУ 

2952802005 

Платник податку другої групи 

Тел.: +38 (095) 100-02-34; +38 (095) 510-96-15 

Е-mail: naomistudia@gmail.com